Jecha beektotaa


The PowerPoint PPT presentation: "GADAAN hundee Orumummaa, Eenyummaa fi Sirna polotikaa Oromooti." is the property of its rightful owner. Do you have PowerPoint slides to share? “JECHA AMANTAA ARGACHUU BARBAADU” 2 keessatti qabatudha. Gabaasaa kanaaf Huumaan Raayit Woch hidhamtoota duraan Maa’ikalaawiitti hidhamanii turan fi maatii isaanii lakkoofsaan 35 ol ta’an ... Kitaabni adda addaa namootarraa argaman yoo ta’uu kitaabni qulqulluun Waaqayyoo irrayi. Abbaan kitaaba Qulqulluu Waaqayyoo dha yemmuu jennuu , ofii isaatiin barreesee samii dhaa kenne osoo hin taanee qulqulloota yeroo adda addaa ka’an irra bulee yeroo adda addaa kan barreeffamee yookan itti himamee kan barreeffame dha. Nov 04, 2017 · Jechoota Hayyoota Addunyaa (24,855) Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Definición: El término jarcha viene del árabe jarŷa, que signifca salida o final, y se refiere a la estrofa de remate de una moaxaja.Escrita en mozárabe (lengua romance de la España islámica), la jarcha se distingue del resto de la moaxaja, pues la mayor parte de esta composición poética de Al-Ándalus se componía en árabe clásico o en hebreo.